Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sprawy prowadzone przez Przedszkole

 1. Edukacja: 
  • - zapisy do przedszkola 
  • - obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 
  • - dzienniki zajęć przedszkola
 2. Sprawy administracyjne: 
  • - pobieranie opłat za świadczenia przedszkola 
  • - wydawanie zaświadczeń
 3. Sprawy kadrowe: 
  • - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 4. Sprawozdawczość: 
  • - raporty 
  • - sprawozdania
 5. Archiwum: 
  • - akta osobowe pracowników 
  • - dzienniki zajęć przedszkola 
  • - protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami 
  • - zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola
 6. Finanse przedszkola: 
  • - Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki  udostępniane są organowi prowadzącemu lub organom  kontrolującym.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie  decyzji, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi : dyrektor przedszkola  (w godzinach pracy przedszkola). 
 2. Odpłatność za przedszkole - książeczki opłat: intendent przedszkola  w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń). 
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup. 
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: wychowawcy grup.

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-01-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 142