Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 w sprawie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Cel ten Przedszkole realizuje zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) jako przedszkole publiczne, realizując programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniając bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, przeprowadzając rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz zatrudniając nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Szczegółowe cele i zadania przedszkola określa statut.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-02-2018 - Edycja treści.

11-02-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 143