Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Sprawy prowadzone przez Przedszkole 

               1.  Edukacja: 
                     - zapisy do przedszkola 
                     - obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 
                     - dzienniki zajęć przedszkola 

               2.  Sprawy administracyjne: 
                     -  pobieranie opłat za świadczenia przedszkola 
                     -  wydawanie zaświadczeń 

               3.  Sprawy kadrowe: 
                    - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

               4.  Sprawozdawczość: 
                     - raporty 
                     - sprawozdania 

               5.  Archiwum: 
                     - akta osobowe pracowników 
                     - dzienniki zajęć przedszkola 
                     - protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami 
                     - zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola 

               6.  Finanse przedszkola: 
                     - Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki 
                       udostępniane są organowi prowadzącemu lub organom 
                       kontrolującym. 

                          Tryb załatwiania spraw:

1.  Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie 
     decyzji, sprawy  organizacyjne,  wnioski,  skargi :  dyrektor  przedszkola 
     (w godzinach pracy przedszkola). 
2.  Odpłatność  za  przedszkole - książeczki opłat: intendent przedszkola 
     w ustalone  dni  każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń). 
3.  Bieżące  informacje   o  dziecku: nauczycielki    poszczególnych  grup. 
4.  Konsultacje   indywidualne   dla   rodziców: wychowawcy grup. 

Sprawy  można  załatwiać  ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według 
kolejności ich wpływu i stopnia pilności.                                   


odpowiada: Bożena Ostrowska     data: 22-09-2010

wytworzył: Bożena Ostrowska       data: 22-09-2010

wprowadził: administrator            data: 22-09-2010Rejestr zmian strony