Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


 Nabór do przedszkola prowadzony jest od 1 marca do 20 kwietnia każdego
roku  w oparciu o 

KRYTERIA  PRZYJĘĆ  DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA  NR 1 W KOLUSZKACH 
          /podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004r. 
          w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 
          publicznych  oraz przechodzenia z jednych typów szkół 
          do innych/. 

    Do przedszkola w pierwszej kolejności  przyjmowane są dzieci:
     
    1./kryteria podstawowe/ 
             a) dzieci w wieku 6lat  odbywające  roczne przygotowanie 
                 przedszkolne,
             b) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców
                 wobec   których   orzeczono   znaczny  lub    umiarkowany   stopień
                 niepełnosprawności   bądź   całkowitą   niezdolność  do  pracy  oraz
                 niezdolność  do  samodzielnej  egzystencji, na podstawie odrębnych 
                 przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych, 
             c) dziecko pięcioletnie ze względu na prawo do odbycia rocznego 
                 przygotowania przedszkolnego w latach 2009/2010 i 2010/2011, 
    2./kryteria dodatkowe/
             a)  rodzeństwo dziecka uczęszczającego już do  Przedszkola nr 1
                  w Koluszkach, 
             b)  dzieci z rodzin wielodzietnych, 
             c)  dzieci obojga rodziców pracujących zgłoszone do przedszkola 
                  na pobyt dłuższy niż 5 godzin  dzienne, 
             d)  dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Koluszki, 
             e)  pozostałe dzieci w miarę posiadanych przez przedszkole 
                  wolnych miejsc.

odpowiada: Bożena Ostrowska     data: 22-09-2010

wytworzył: Bożena Ostrowska       data: 22-09-2010

wprowadził: administrator            data: 22-09-2010Rejestr zmian strony