Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP

ZASADY OGÓLNE
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2001r
Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli
do informacji o działaniach władz publicznych. 
Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej
to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust. 2). 
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach
określonych  w przepisach.
Zgodnie z art. 3 ustawy, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji, 
  • przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla
    interesu publicznego, 
  • wglądu do dokumentów urzędowych, 
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
    z powszechnych wyborów.

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIENIU
Artykuł 6 ustawy szczegółowo określa rodzaj informacji stanowiącej informację
publiczną, która podlega upublicznieniu tj. o:
  • organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym, 
  • organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje; 
  • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach
    załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania,
    prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach; 
  • polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych,
    programach dotyczących realizacji zadań publicznych; 
  • danych publicznych – w tym dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach
    publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień
    i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej; 
  • majątku publicznym.

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI.
Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy informację publiczną udostępnia się w drodze: 
  • ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej, 
  • udostępnienia na wniosek zainteresowanego, 
  • wstępu na posiedzenia, udostępnienia materiałów w tym audiowizualnych
    i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia, 
  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
    terminale informacyjne. 

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI.
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na jej niejawność
(ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa,
skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, 
od której odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni ( art. 16 ustawy).

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK
Zgodnie z ustawą (art.10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została
udostępniona                         
w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. 
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej,
osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. 
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie,
wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik
informacji.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk do pobrania) należy złożyć
u Dyrektora Przedszkola.

OPŁATY
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli
Przedszkole będzie
musiało ponieś dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem
udostępnienia lub komicznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we
wniosku ( art.15). Wnioskodawca w terminie 14 dni od złożenia wniosku zostaje
powiadomiony o wysokości opłaty. 
Dostęp do informacji jest płatny w wysokości: 
   a)  za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formacie A-4 - 0,50zł
        za każdą stronę,
   b)  zapisanie informacji na nośniku informatycznym: 
        na dyskietce 3,5 i CD-ROM będącej własnością Przedszkola - 2,00zł, 
   c)  za przesłanie drogą pocztową: 
        kserokopii dokumentów lub danych pobiera się opłaty w wysokości
        ustalonej w cenniku opłat pocztowych Poczty Polskiej S.A
        za przesyłki listowe, zwiększone o 2,00zł, 
        informacji zapisanych na nośniku informatycznym pobiera się opłatę
        w wysokości 5,00 zł.
O wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej Wnioskodawca zostaje
powiadomiony w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji
zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia
wnioskodawcy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje „ bez zbędnej
zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art.13 ust.2).
W przypadku, gdy niemożliwe jest zachowanie tego terminu, należy powiadomić
wnioskodawcę ( w terminie 14 dni)o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz
o nowym terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje
odwołanie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
>>> pobierz wniosek
odpowiada: Bożena Ostrowska     data: 22-09-2010

wytworzył: Bożena Ostrowska       data: 22-09-2010

wprowadził: administrator            data: 22-09-2010Rejestr zmian strony