Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Przedszkola działa na podstawie:

1. Ustawy  z  dnia  7  września  1991r.  o  systemie oświaty
    (DZ. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 z późniejszymi  zmianami)
    i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

2. Statutu przedszkola.
                                       
                                               
Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Koluszki.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświatyodpowiada: Bożena Ostrowska     data: 22-09-2010

wytworzył: Bożena Ostrowska       data: 22-09-2010

wprowadził: administrator            data: 22-09-2010Rejestr zmian strony